TIN TỨC THỊ TRƯỜNG
Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu Ngày văn bản Tải về
42/2005/QH11 Luật Hải quan số 42/2005/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2001 14/06/2005
45/2005/QH11 Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu 14/06/2005
04/2004/TT-BCA Số 04/2004/TT-BCA về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 31/03/2004
35/2003/NĐ-CP Nghị định số 35/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 04/04/2003
31/2002/QĐ - BKHCNMT Quyết định số 31/2002/QĐ - BKHCNMT Về việc ban hành "Quy định về đo lường đối với các phép đo trong thương mại bán lẻ" 17/05/2002
27/2001/QH10 Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 29/06/2001
29/2001/QH10 Luật Hải quan số 29/2001/QH10 29/06/2001
03/2001/TTLT- BTM-BKHCNMT Thông tư số 03/2001/TTLT- BTM-BKHCNMT hướng dẫn thực hiện việc sử dụng đồng hồ xăng dầu trong giao nhận, mua bán nhiên liệu xuất cho phương tiện thủy 06/02/2001
Poster Left
Poster Right