Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu Ngày văn bản Tải về
26/2009/NĐ-CP Nghị định số 26/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 16/03/2009
132/2008/NĐ-CP Nghị định số 132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 31/12/2008
27/2008/QH12 Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 14/11/2008
11/2008/QĐ-BKHCN Quyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN sửa đổi, bổ sung “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” ban hành kèm theo Quyết định 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 29/08/2008
904/QĐ-TĐC Quyết định số 904/QĐ-TĐC về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu ban hành kèm theo quyết định số 1518/QĐ-TĐC ngày 17 tháng 10 năm 2007 22/07/2008
04/2008/QĐ-BXD Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành: "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng" 03/04/2008
05/2007/QH12 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 21/11/2007
177/2007/QĐ-TTg Quyết định số 177/QĐ-TTg Về việc phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” 20/11/2007
25/2007/QĐ-BKHCN Quyết định số 25/2007/QĐ-BKHCN Về việc áp dụng Quy trình và chu kỳ kiểm định đối với các phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định 05/10/2007
21/2007/TT-BKHCN Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn 28/09/2007