Số/Ký hiệu văn bản: 203/2009/TT-BTC
Trích yếu: Số 203/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Loại văn bản: Thông tư
Đơn vị ban hành: Bộ và ngang bộ
Ngày ban hành: 20/10/2009
Ngày hiệu lực: 01/01/2010
Nội dung: Đo lường, chất lượng, hao hụt xăng dầu
File văn bản: Tải về

VĂN BẢN KHÁC