Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu Ngày văn bản Tải về
136/2020/NĐ-CP Nghị định 136/2020/NĐ-CP về Luật Phòng cháy và chữa cháy 24/11/2020
36/2009/TT-BCT Thông tư số 36/2009/TT-BCT về ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu 14/12/2009
234/2009/TT-BTC Thông tư số 234/2009/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Nghị định số 84/2009/NĐ - CP về kinh doanh xăng dầu 09/12/2009
222/2009/TT-BTC Số 222/2009/TT-BTC hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử 25/11/2009
203/2009/TT-BTC Số 203/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định 20/10/2009
84/2009/NĐ-CP Nghị định số 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 15/10/2009
20/2009/TT-BKHCN Thông tư số 20/2009/TT - BKHCN về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học” 30/09/2009
67/2009/NĐ-CP Nghị định số 67/2009/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá 03/08/2009
17/2009/TT-BKHCN Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 18/06/2009
54/2009/NĐ-CP Nghị định số 54/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 05/06/2009