Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động năm 2016
Thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015 và thực hiện công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động định kỳ hàng năm, ngày 24/4/2016, Công ty Cổ phần Kim khí Bắc Thái đã tổ chức khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - BHLĐ cho người lao động.

Tham gia khóa huấn luyện gồm có Ban Lãnh đạo công ty, hội đồng bảo hộ lao động, an toàn viên và toàn thể người lao động trực tiếp tại Xưởng sản xuất gang thép của công ty. Tại khóa học, các học viên đã được nghe phổ biến các quy định của Pháp luật về chính sách, chế độ BHLĐ, an toàn vệ sinh lao động như:

- Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012

- Thông tư 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/1/2011 hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động

- Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

- Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/2/2014 hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

- Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 6/3/2014 ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ

Giảng viên cũng đã đưa ra dẫn chứng những trường hợp tại nạn gây thương tích, tử vong đáng tiếc khi người lao động không có sự trang bị về kiến thức an toàn vệ sinh lao động và trang thiết bị BHLĐ cần thiết. Đồng thời, các học viên cũng được thực hành các phương pháp trang bị BHLĐ, cách ứng phó kịp thời, cách sơ cứu người bị nạn khi xảy ra tai nạn lao động. Qua đó, người lao động đã thấu hiểu sự cần thiết phải bổ sung kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, trang bị BHLĐ đầy đủ khi tham gia lao động sản xuất tại đơn vị. Kết thúc khóa học, các học viên đã nghiêm túc thực hiện làm bài kiểm tra nhằm đánh giá mức độ nhận thức của mình đối với công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - BHLĐ năm 2016.

Một số hình ảnh tại khóa học:

 

BMC

Poster Left
Poster Right